Test menustructuur Luna Bodymindtrainingen
ALGEMENE VOORWAARDEN LUNA BODYMIND TRAININGEN

Inschrijving en deelname
1. In geval de deelnemer fysieke, psychische en/of andere gezondheidsklachten heeft, dient hij/zij voorafgaand aan de inschrijving overleg te plegen met de trainer of de training/activiteit geschikt is voor de deelnemer.

2. Inschrijving voor een activiteit dient schriftelijk bevestigd te worden door de deelnemer.

3. Inschrijving geeft recht op deelname indien de inschrijving eveneens door Luna Bodymind Trainingen schriftelijk is bevestigd en indien door de deelnemer aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

4. Zolang de deelnemer niet aan alle inschrijvings- en betalingsverplichtingen heeft voldaan, behoudt Luna Bodymind Trainingen zich het recht voor de inschrijving te annuleren en een andere deelnemer in de plaats te stellen.

5. Een activiteit gaat alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Zonder tegenbericht gaat de activiteit van start. Indien de activiteit wordt geannuleerd, wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang op de hoogte gesteld.

6 De trainer van een activiteit is namens Luna Bodymind Trainingen gerechtigd om de deelnemer die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling, annulering en wijziging
7. Bij inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van een activiteit dient een aanbetaling te worden voldaan van 25% van het volledig verschuldigde bedrag, met een minimum van € 15.

8. Bij inschrijving binnen 30 tot 14 dagen voor aanvang van een activiteit dient een aanbetaling te worden voldaan van 50% van de totale som.

9. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van een activiteit worden de volledige deelnamekosten gefactureerd.

10. Bij aanvang van de training, workshop of andere activiteit dienen de volledige deelnamekosten te zijn voldaan door de deelnemer, tenzij met Luna Bodymind Trainingen anders is overeengekomen in een schriftelijk vastgelegde betalingsregeling. Indien bij aanvang van de training de volledig verschuldigde deelnamekosten niet zijn voldaan, behoudt Luna Bodymind Trainingen zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren.

11. Bij annulering na aanvang van de activiteit blijft de deelnemer de volledige deelnamekosten verschuldigd.

12. Annulering door de deelnemer dient mondeling te geschieden en schriftelijk bevestigd te worden door de deelnemer.

13. Voor trainingen en workshops gelden de volgende annuleringskosten:
bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit zijn € 15 administratiekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 30 tot 14 dagen voor de activiteit is 50% van de totale som verschuldigd. Bij annulering binnen 14 tot 7 dagen voor de activiteit is 75% van de totale som verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit is het gehele bedrag verschuldigd.

14. Indien een deelnemer bij annulering een andere deelnemer in zijn of haar plaats weet te stellen voor dezelfde workshop of training, vervalt de regeling genoemd in lid 13 en is de annulerende deelnemer in plaats daarvan € 30 administratiekosten verschuldigd.

15. Bij annulering van een activiteit door Luna Bodymind Trainingen wordt 100% van het door de deelnemer betaalde bedrag gerestitueerd.

16. Luna Bodymind Trainingen behoudt zich het recht voor om, voor aanvang of tussentijds, wijzigingen door te voeren in de data, tijden en locaties waarop de activiteiten plaatsvinden. Tevens kan de trainer door overmacht genoodzaakt zijn om voor aanvang of tussentijds de deelnemersbijdragen te wijzigen of een activiteit voortijdig te beëindigen. De deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien de deelnemer zich niet met de wijziging kan verenigen, is hij/zij op dat moment gerechtigd zijn/haar deelname aan de activiteit  te beëindigen of te annuleren en worden de verschuldigde deelnamekosten niet gevorderd, danwel gerestitueerd naar rato van het aantal gevolgde bijeenkomsten indien de activiteit bestaat uit meerdere bijeenkomsten.

Aansprakelijkheid
17. De deelnemer zal de trainer voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen en dergelijke.

18. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor zijn/haar handelingen in de training, workshop of sessie en voor zijn/haar fysieke, mentale en emotionele welzijn. Luna Bodymind Trainingen en de personen die namens haar optreden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

19. De aansprakelijkheid van Luna Bodymind Trainingen en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

20. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Luna Bodymind Trainingen en van de personen die namens haar optreden, beperkt tot een maximumbedrag ter hoogte van de door de deelnemer betaalde deelnemersbijdrage aan de activiteit waarop het beroep op aansprakelijkheid betrekking heeft.

21. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onachtzaamheid van Luna Bodymind Trainingen en de personen die namens haar optreden.

D.d. 1 september 2007, Luna Bodymind Trainingen. KvK 27304808

 
Copyright 2009 | Luna Bodymind Trainingen | Disclaimer | Sitemap | Colofon | Algemene Voorwaarden